Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1. De website www.lolagranola.be (hierna “Lola Granola) genoemd) is website die toebehoort aan de besloten vennootschap COSCASA BV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Aspergeveld 67 te 3140 Keerbergen, België en met Ondernemingsnummer: BE 0890.280.054 , telefoon 015/637.557.

1.2. Alle door Lola Granola afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

1.3. Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Lola Granola en de klant, die bij bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Lola Granola. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Lola Granola werden bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2. De bestellingen gemaakt via de website www.lolagranola.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4.Ondanks het feit dat de website van Lola Granola met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lola Granola niet. Lola Granola is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiele fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de prijs, de maten, kleuren, beschikbaarheid of leveringstermijn van bepaalde producten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact opneemt met Lola Granola op het e-mailadres info@lolagranola.be.

2.5. Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een annulering is slechts geldig indien zij uitdrukkelijk is aanvaard door Lola Granola. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, tenzij Lola Granola een hogere schade aantoont.

2.6. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Lola Granola. Lola Granola is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.

2.7. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1. Lola Granola besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Lola Granola, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door Lola Granola, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt aan Lola Granola in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan Lola Granola worden verstrekt, heeft Lola Granola het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Lola Granola behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de bij de bestelling vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de prijs die bevestigd werden door Lola Granola. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling

5.1. De facturen van Lola Granola zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Lola Granola het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Lola Granola, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien Lola Granola de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Lola Granola het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Indien Lola Granola bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Lola Granola gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Lola Granola de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelling of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Lola Granola op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelling bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. Lola Granola zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8 Verzakingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Lola Granola, Aspergeveld 67, 3140 Keebergen, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding. Lola Granola behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 Overdracht van rechten

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Lola Granola heeft voldaan. Lola Granola behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Lola Granola niet zou hebben gecontracteerd. Lola Granola behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan Lola Granola tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Door te bestellen via de website van Lola Granola, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Lola Granola zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na de totstandkoming van de bestelling aan de klant ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van Lola Granola. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Lola Granola verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij Lola Granola, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

11.3. Lola Granola is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Lola Granola van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met Lola Granola afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lola Granola. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van Lola Granola om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen Lola Granola en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Lola Granola worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant, afdeling Leuven onverminderd het recht voor Lola Granola om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.