Hoe we uw gegevens beschermen

Laatste wijziging op 10 Maart 2021

De BV COSCASA, met maatschappelijke zetel te Aspergeveld 67, 3140 Keerbergen, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0890.280.054 (hierna “Lola Granola”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.lolagranola.be.

Lola Granola leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de 'Wet van 11 december 1998', alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: e-mailadres.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens kunnen verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Lola Granola en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om:

1°) het TCP/IP adres

2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem

3°) de laatst bezochte internet pagina

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. algemene doeleinden:

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

• Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
• Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
• Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
• De technische administratie van de Website te beheren;
• Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Lola Granola hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@lolagranola.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Lola Granola .

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@lolagranola.be of per brief naar het hoofdkantoor, t.a.v. Lola Granola (Coscasa BV), Aspergeveld 67, 3140 Keerbergen, België mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Lola Granola mee te delen.

Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Lola Granola .

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@lolagranola.be . Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Lola Granola heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.In geen geval kan Lola Granola aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Lola Granola houdt eraan je te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Lola Granola niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Lola Granola . Lola Granola is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

Lola Granola raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy & Cookie Policy.